Ældreområdet

Bedre forhold for vores ældre medborgere

 Vores ældre medborgere har i mange år arbejdet for det velfærdssamfund, vi har i dag. Derfor skal de også have lov til at nyde godt af dette arbejde og have mulighed for at leve et værdigt liv. For at sikre dette og sikre de ældre mulighed for tryghed og trivsel i deres alderdom vil jeg bl.a. arbejde for:

 • At arbejdet på ældreområdet udføres med øje for værdighed, tryghed og trivsel.

 • Ordentlige forhold for de ældre i Skive kommune. Herunder ordentlig rengøring og hjemmehjælp. Hjemmehjælpen skal gives efter behov, som løbende vurderes i et samarbejde mellem brugerne og hjemmehjæl­pen.
 • At der tages udgangspunkt i den enkelte ældres ressourcer, behov og personlighed.
 • At der er et godt samarbejde med de pårørende med udgangspunkt i den ældres behov og byggende på gensidig tillid og respekt.
 • At lokalcentrene udgør et omdrejningspunkt af høj kvalitet for et aktivt ældreliv.
 • Flere egnede ældreboliger tilpasset de ældres behov.
 • Tryghed og omsorg for de svageste ældre.
 • Hjælp i tide til de daglige praktiske opgaver, man ikke mere kan udføre selv.
 • Styrkelse og udbygning af brugerindflydelse.
 • Alle stillinger i ældreplejen skal opslås som fuldtidsstillinger, men en medarbejder skal selvfølgelig kunne forhandle timetallet ned, hvis man kun ønsker en deltidsstilling.
 • Vi skal møde vores medarbejdere med tillid fremfor mistro!

 • Ansatte skal have indflydelse på deres arbejdsdag og selv tilrettelægge plejen for de ældre med udgangspunkt i den ældres behov.

 • Ældre borgeres behov ændres løbende. Derfor skal vi sikre, at personalet får den nødvendige efteruddannelse, så de kan efterkomme borgernes nuværende og kommende behov.

 • Velfærdsteknologi skal tages i brug og anvendes der, hvor det kan fremme medarbejderens arbejdsvilkår og mindske nedslidning. 

 • Samarbejdet mellem sygehusene i regionen og kommunens ældrepleje skal styrkes, så unødige indlæggelser kan undgås, og overgangen til kommunal genoptræning opleves problemfrit.

Desuden er det vigtigt, at vi har kvalificeret og den fornødne arbejdskraft på ældreområdet. Derfor vil jeg arbejde for, at alle stillinger på ældreområdet bliver opslået som fuldtidsstillinger, således at alle som har interesse for at arbejde inden for området vil kunne leve af det. Skulle en medarbejder være interesseret i deltid, så vil hun/han altid have mulighed for at for at forhandle sig ned i tid med sin arbejdsgiver.