Socialområdet

Ordentlige forhold for vores handicappede medborgere 

 

Indsatsen for alle borgere med handicap skal hvile på princippet om lige mu­lig­heder for alle, og skal for den enkelte opleves som helhedsorienteret og sam­menhængende. Udviklingen af indsatsen skal baseres på en videreudvikling af Skive Kommunes handicappolitik og skal foregå i tæt samarbejde mellem byrå­d, handicapråd og handicaporganisationer. Derfor vil jeg arbejde for:

  • at vi sikre et godt, sundt og værdigt liv for vore borgere med handicap. Det skal blandt andet gøres med den rette økonomi.
  • at vi styrker og udvikler retten til en selvstændig tilværelse på egne præmisser og med størst mulig indhold og kvalitet i livet for den enkelte og dennes pårørende. Det er derfor vigtigt, at per­soner med handicap får muligheder for at deltage og bidrage inden for alle kom­munens sektorer. Alle personer med handicap skal ses som borgere med res­sour­cer, som kan og skal udvikles og bruges optimalt.

  • At den enkelte borger får en hurtig og korrekt afgørelse på sin ansøgning om hjælp, og at borgeren og kommunen i fællesskab finder den helt rigtige og individuelle løsning at vi i Skive kommune har særlige dag- og aflastningstilbud og fortsat satser intenst på oprettelse af udviklende bofællesskaber til unge/yngre fysisk handicappede. I bofællesskaber skal der være personale med relevant uddannelse og med fast tilknytning til det enkelte bofællesskab.

  • at alle nye bygninger, anlæg og udearealer er tilgængelige for alle borgere, også dem med funktionsnedsættelse. Samtidig skal eksisterende offentlige betjenende bygninger, anlæg og udearealer gøres tilgængelige.
  • At vi undersøger mulighederne for at skabe et unikt autismecenter i Skive kommune, så vi bliver i stand til at hjælpe den enkelte borger til at udfolde sit talent og blive så selvhjulpen som mulig.