Sundheds- og forebyggelsespolitik

Det er bedre at forebygge end at helbrede. I daglig tale kan dette lyde som en floskel, men vælger man at efterleve det i Skive Kommunes sundhedspolitik, så giver det pludselig mening. Forebyggelse har nemlig flere fordele: 

 • Det er en fordel for det enkelte menneske, som øger chancen for at undgå forskellige sygdomme i stedet for at skulle behandles for dem. Dette fører til trivsel, overskud og velvære for den enkelte.

 • Det er en fordel for samfundet, da forebyggelse i det lange løb er billigere end sygehusindlæggelser, operationer og medicinsk behandling.

Selvfølgelig er den livsstil man vælger ens eget valg, men det er vigtigt, at vi som kommune gør borgerne opmærksomme på de muligheder, de har, og samtidig også gør dem opmærksom på de konsekvenser, der kan være ved dårlig kost, manglende motion, rygning og for meget alkohol.

I forhold til dette, er der rigtig mange steder, hvor vi kan sætte ind i Skive Kommune, da vi har blandt alle borgere i kommunen har

 • 57 % med moderat til svært overvægt i kommunen. (Af dem ønsker 22% af de moderat overvægtige og 51% af de svært overvægtige at tabe sig)

           19 % dagligrygere. (49 % af dagligrygerne i Skive Kommune vil faktisk gerne hjælpes                  til at stoppe med at ryge!)

 • 52 % som ikke dyrker motion. (76% af dem ønsker at være mere fysisk aktive)

 • 64 % af alle borgere vil gerne være mere fysisk aktive.

 • 15 % viser tegn på at have alkoholproblemer. (37 % af de borgere der har et højrisiko forbrug af alkohol ønsker hjælp til at nedsætte forbruget.)

 • 17 % af alle borgere har et usundt kostmønster.

 • 51 % af alle borgere ønsker at spise mere sundt.

 • 18 % af alle borgere vurdere selv, at de har et dårligt helbred.

 • 26 % har et højt stressniveau.

 • 23 % har for højt blodtryk.

 • 23 % har slidgigt.

Overnævnte tal stammer fra en undersøgelse lavet blandt alle borgere i Region Midt, så tallene basere sig på borgernes egne tilbagemeldinger!

Der er ikke nogle tal udelukkende for unge i Skive Kommune, men profilen for sundhedsvaner blandt alle etnisk danske personer i aldersgruppen 16-24 år i Region Midtjylland ser således ud:

 • 14 % er dagligrygere

 • 28 % er ugentligt rusdrikkere

 • 18 % har et højrisikoforbrug af alkohol

 • 12 % viser tegn på alkoholproblemer

 • 19 % har røget hash inden for det seneste år

 •   5 % har røget hash 10 eller flere gange inden for de seneste år

 • 4 % har brugt andre stoffer end hash inden for det seneste år

 • 17 % har haft flere end ti seksualpartnere

 • 23 % dyrker typisk usikker sex ved samleje med ny partner

 • 13 % er fysisk inaktive

 • 15 % har et usundt kostmønster

 • 6 % er svært overvægtige

 • 19 % er moderat overvægtige

 • 23 % sover mindre end 7 timer dagligt

Alle ovennævnte udfordringer skal vi som kommune prøve at gøre noget ved. Jeg mener, at vi i Skive Kommune bl.a. skal arbejde med, at:

 • den generelle folkesundhed øges

 • den sociale ulighed i sundhed formindskes

 • færre borgere med kroniske sygdomme genindlægges

 • flere borgere får et sundt kostmønster

 • andelen af børn og unge med dårlige tænder nedbringes

 • der indføres sukker-politik på alle offentlige institutioner

 • nedbringe antallet af rygere

 • alle offentlige institutioner bliver alkoholfri i arbejdstiden også ved politiske møder

 • informere alle unge om skadesvirkningerne ved brug af rusmidler

 • støtte tiltag der giver borgere mulighed for at dyrke mere motion 

 • planlægge trafiksikre og attraktive stiforbindelser til fodgængere og cyklister

 • etablere og vedligeholde stier, der også er tilgængelige for mennesker med handicap

 • arbejde på sammenhæng mellem stisystemer og idrætsfaciliteter

 • at skoleveje trafiksikres med cykelstier, således at børn kan cykle i skole frem for at blive kørt

 • nedbringe antallet af borgere, der har et højt stressniveau

 • øge den mentale sundhed og trivsel specielt hos ledige og sygemeldte borgere

 • tilbyde gratis rygestoptilbud på kommunens arbejdspladser

 • at forebygge ludomani blandt unge

 • At borgere, der lider af en psykisk sygdom, har samme adgang til behandling og respekteres på lige fod med borgere, der har en fysisk sygdom.

 • At borgere, medarbejdere og interesseorganisationer, inddrages omkring, hvilken behandling der ønskes og hvordan den skal tilrettelægges.

 • At det undersøges, hvordan vi udnytter vores ressourcer bedst muligt til gavn for borgerne.

 • At ny teknologi tænkes ind alle de steder, hvor det giver mening.

 • At der sker en øget kommunal indsats for at øge sundheden.

 • At der laves arrangementer bredt i kommunen med fokus på motion og kost, hvor alle borgere kan deltage.

 • At der tages udgangspunkt i den enkeltes behov uanset om det drejer sig om en fysisk eller psykisk lidelse.

 • At fokus er på den forebyggende indsats, som skal ske med forebyggende hjemmebesøg og mere støtte i hjemmet og til familien.

 • At vi får etableret flere tilbud på sundhedshuset til de psykisk syge og vi skal blive bedre til at udvikle på området, så vi får en bred vifte af tilbud

 • Akuttilbuddet på Aage Nielsens vej, hvor borgere, der har en følelsesmæssig krise, kan få hjælp uden at blive registret skal gøres til et permanent tilbud.