Lokalområdet Dalgas

Det går rigtig godt med at få lavet nye tiltag og renoveret forskellige områder i Dalgas. Egerisvej er efter mange års venten blevet renoveret, og på Bilstrupvej er der kommet cykelstier i begge sider. Der er kommet fartdampende foranstaltninger på flere kryds på Dalgas Alle, og udskiftningen af træer på alléen er godt i gang. Der er ligeledes kommet en sti fra Bilstrupparken og et stykke op mod krydset af Dalgas Alle/ Bilstrupvej, og så er der etableret skiltning fra stisystemet ind mod vængerne.

Jeg vil fortsat arbejde for, at vores område ikke bliver glemt, når der laves budget for Skive Kommune.

De områder jeg mener vi skal have fokus på, og som også er i overensstemmelse med det, som borgerne kom frem med under ”Êt løft til Dalgas” er følgende: 

Vejforskønnelse, trafik og belysning

 • Da mange af træerne på Dalgas Allé er i dårlig stand, skal der ske udskiftning af træer, hvor det endnu ikke er sket. Det vil give en forskønnelse af alléen.

 • Der skal etableres fartdæmpende foranstaltning i krydset ved Skyttevej og Dalgas Alle.

 • Der skal ske en udskiftning af de høje lamper på Dalgas Alle med lave lampe, som dem der er opsat på vængerne. De skal opstilles i begge sider af alléen, hvilket vil give den et mere hyggeligt præg.

 • Fortovet på Egerisvej, som nok var det ringeste fortov i Skive Kommune, er blevet udskiftet i denne valgperiode. Nu skal der ske noget med fortovet langs med hele Dalgas Allé, som er meget ujævnt.

 • Der skal ske en udskiftning af flisebelægningen på alle vængerne, da den efterhånden er helt ødelagt mange steder.

 • Fartdæmpende foranstaltninger på de enkelte vænger.

 • Etablering af parkeringspladser i begge sider af Jægervej.

Bolig, forbindelse, stier og natur

 • Det skal sikres at der er ordentlig tilgængelighed for alle ned til å-dalen. 

 • Der kan etableres en bådophalingsplads til kajak/kano ved bækudløbet i Karup Å ned for Kastanievænget og Bilstrupparken. Der kan samtidig etableres en bålplads, shelters, naturskole, borde/bænke og belysning med solcellelamper.

 • Der kan etableres en handicapvenlig fiskeplads i området neden for Bilstrupparken.

 • Opsætning af borde og bænke flere steder langs åen.

 • Etablering af ”Den lysende sti” med solcellelamper på en del af den gamle jernbane mellem Sdr. Boulevard og Herningvej. Dette vil være med til at give tryghed for brugerne af stien.

 • Etablering af affaldsspande på stierne i ådalen, så der ikke bliver smidt affald i området.

 • der etableres en gennemgående stiforbindelse fra Dalgas i den sydlige bydel, over Thorsvej i Brårup, gennem engarealet til Viborgvej, hvor der etableres en tunnel under banen, så stien forbindes med gangbroen, som forbinder Viborgvej med havnen. Dette vil give et løft til den sydlige del af kommunen og en sammenbinding mellem Ådalen og Skive Havn.