Det vil jeg på Socialområdet

I byrådsperioden 2018-2021 er der ikke sket besparelser på socialområdet, men derimod er området blevet tilført endnu flere midler. Jeg vil arbejde for, at:

  • der heller ikke i den kommende byrådsperiode bliver sparet på dette område, da det ikke vil kunne ske uden, at vore mest sårbare borgere betaler en alt for høj pris.
  • indsatsen for alle borgere med handicap skal hvile på princippet om lige mu­lig­heder for alle, og af den enkelte borger opleves som helhedsorienteret og sam­menhængende. Disse borgere har brug for et aktivt og indholdsrigt liv, og derfor skal der fortsat arbejdes på at sikre dem et godt, sundt og værdigt liv, og der skal afsættes de nødvendige midler til området. 
  • per­soner med handicap får mulighed for at deltage og bidrage inden for alle kom­munens sektorer. Alle personer med handicap skal ses som borgere med res­sour­cer, som kan og skal udvikles og bruges optimalt. 
  • vores borgere får den hjælp, de har ret til. Vi skal nedbringe antallet af ankesager, og sikre, at den enkelte borger får en hurtig og korrekt afgørelse på sin ansøgning om hjælp. 
  • personalet som sidde med de tunge sager, har de fornødne uddannelsesmæssige kompetencer til at arbejde med de komplicerede problemstillinger, man møder på området. 
  • vi undgår silotænkning, og i stedet får et velfungerende tværsektorielt samarbejde mellem socialområdet og alle relevante udvalgsområder, så vi kan forbygge, at der opstår ulykkelige personsager, som kunne være undgået. Kvaliteten skal i højsædet. 
  • alle nye bygninger, anlæg og udearealer er tilgængelige for alle borgere, også dem med funktionsnedsættelse. Samtidig skal eksisterende offentlige betjente bygninger, anlæg og udearealer gøres tilgængelige. 

Senest i foråret 2022 færdiggøres et unikt autismecenter i Skive Kommune, hvilket vil medvirke til, at vi fortsat er med helt fremme på autismeområdet.

Antallet af borgere med en diagnose inden for autismeområdet vil fortsat stige de kommende år, og jeg vil arbejde for, at der fortsat afsættes de nødvendige midler inden for dette område.