Det vil jeg på Sundheds- og forebyggelsesområdet.

Det er bedre at forebygge end at helbrede. I daglig tale kan dette lyde som en floskel, men vælger man at efterleve dette i Skive Kommunes sundhedspolitik, så giver det pludselig mening. Forebyggelse har nemlig flere fordele: 

 • Det er en fordel for det enkelte menneske, som øger chancen for ikke at blive ramt af forskellige sygdomme i stedet for at skulle behandles for dem. Dette fører til trivsel, overskud og velvære for den enkelte. 
 • Det er en fordel for samfundet, da forebyggelse i det lange løb er billigere end sygehusindlæggelser, operationer og medicinsk behandling. 

Selvfølgelig er den livsstil, man vælger, ens eget valg, men det er vigtigt, at vi som kommune gør borgerne opmærksomme på de muligheder, de har, og samtidig gør dem opmærksom på de konsekvenser, der kan være ved dårlig kost, manglende motion, rygning og for meget alkohol.

I forhold til dette, er der rigtig mange steder, hvor vi kan sætte ind i Skive Kommune, da vi har blandt alle borgere i kommunen har: 

 • 58 % med moderat til svær overvægt i kommunen. (Af dem ønsker 21% af de moderat overvægtige og 56% af de svært overvægtige at tabe sig)
 • 17 % dagligrygere. (45 % af dagligrygerne i Skive Kommune vil faktisk gerne                     hjælpes til at stoppe med at ryge!)
 • 51 % som ikke dyrker motion. (70 % af dem ønsker at være mere fysisk aktive)
 • 61 % af alle borgere vil gerne være mere fysisk aktive.
 •   5 % har et højrisikoforbrug af alkohol (34 % af de borgere der har et højrisiko forbrug  af alkohol ønsker hjælp til at nedsætte forbruget.)
 • 20 % af alle borgere har et usundt kostmønster.
 • 53 % af alle borgere ønsker at spise mere sundt.
 • 18 % af alle borgere vurderer selv, at de har et dårligt helbred.
 • 32 % har et højt stressniveau.
 • 21 % har for højt blodtryk.
 • 23 % har slidgigt.
 • 15% har migræne eller hyppig hovedpine
 • 14% har tinnitus
 • 13 % har psykiske lidelser
 •  8 % lider af svær ensomhed
 •   7 % savner ofte nogen at være sammen med. Her er tallet 12% for de 16-19 årige og 11% for de 20-24 årige. 

Overnævnte tal stammer fra en undersøgelse lavet blandt alle borgere i Region Midt, så tallene basere sig på borgernes egne tilbagemeldinger! 

Der er ikke udarbejdet nogle tal udelukkende for unge i Skive Kommune, men profilen for sundhedsvaner blandt alle personer i aldersgruppen 16-24 år i Region Midtjylland ser således ud:

 • 41 % oplever et højt stressniveau
 • 10 % er generet af angst og anspændthed
 • 12 % er svært ensomme
 • 10 % er ramt af depression
 •   9 % er selvskader sig
 • 23 % af unge kvinder viser risikoadfærd for spiseforstyrrelser
 • 14 % er dagligrygere
 • 20 % er ugentligt rusdrikkere
 •   9 % har et højrisikoforbrug af alkohol
 • 10% har ved indtagelse af alkohol haft sex, som de har fortrudt
 •   5% har ved indtagelse af alkohol taget stoffer og efterfølgende fortrudt.
 • 16 % er fysisk inaktive
 • 19 % har et usundt kostmønster
 • 18 % er moderat overvægtige
 •   7 % er svært overvægtige

 Alle ovennævnte udfordringer skal vi som kommune prøve at gøre noget ved. Jeg bl.a. arbejde for, at: 

 • det undersøges, hvordan vi udnytter vores ressourcer bedst muligt til gavn for borgerne.
 • der sker en øget kommunal indsats for at øge sundheden.
 • den sociale ulighed i sundhed formindskes.
 • den generelle folkesundhed øges.
 • færre borgere med kroniske sygdomme genindlægges.
 • støtte tiltag der giver borgere mulighed for at dyrke mere motion.
 • der laves arrangementer bredt i kommunen med fokus på motion og kost, hvor alle borgere kan deltage.
 • flere borgere får et sundt kostmønster.
 • nedbringe antallet af rygere i kommunen ved rygestopkurser og andre tiltag.
 • nedbringe antallet af borgere, der har et højt stressniveau.
 • øge den mentale sundhed og trivsel specielt hos ledige og sygemeldte borgere.
 • borgere, der lider af en psykisk sygdom, har samme adgang til behandling og respekteres på lige fod med borgere, der har en fysisk sygdom.
 • der tages udgangspunkt i den enkeltes behov uanset om det drejer sig om en fysisk eller psykisk lidelse.
 • vi får etableret flere tilbud på sundhedshuset til de psykisk syge og vi skal blive bedre til at udvikle på området, så vi får en bred vifte af tilbud.
 • samarbejdet mellem Skive Kommune og regionen udvides, så vi får flere nye funktioner til Skive Sundhedshus.
 • fokusere på den forebyggende indsats, som skal ske med forebyggende hjemmebesøg og mere støtte i hjemmet og til familien.
 • der arbejdes mere tværsektorielt i forbindelse med forebyggelse.
 • der fortsat gøres en stor indsats for kommunens sårbare unge.
 • andelen af børn og unge med dårlige tænder nedbringes.
 • Skive Kommune fortsat er en del af ”Center for tandregulering”, så vores børn/unge kan få den nødvendige eksperthjælp til tandretning i tide.
 • informere alle unge om skadesvirkningerne ved brug af rusmidler.
 • forebygge ludomani blandt unge.
 • der fortsat støttes op om ”Den blå Viol” og ”Mødestedet”.
 • ny teknologi tænkes ind alle de steder, hvor det giver mening.
 • planlægge trafiksikre og attraktive stiforbindelser til fodgængere og cyklister.
 • etablere og vedligeholde stier, der også er tilgængelige for mennesker med handicap.
 • arbejde på sammenhæng mellem stisystemer og idrætsfaciliteter.
 • alle skoleveje trafiksikres med cykelstier, således at børn kan cykle i skole frem for at blive kørt.