Bedre forhold for vores ældre medborgere

Vores ældre medborgere har i mange år arbejdet for det velfærdssamfund, vi har i dag. Derfor skal de også have lov til at nyde frugten af dette arbejde og have mulighed for at leve et værdigt liv. For at sikre dette og sikre de ældre mulighed for tryghed og trivsel i deres alderdom vil jeg bl.a. arbejde for, at: 

 • der sker en reduktion af antallet af plejecentre i Skive Kommune samtidig med, at de derved sparede midler forbliver på ældreområdet til at højne det.
 • alle plejecentre gøres tidssvarende.
 • der sættes flere midler af til at beholde ældre længst muligt i eget hjem.
 • arbejdet på ældreområdet udføres med øje for værdighed, tryghed og trivsel.
 • vores medarbejdere mødes med tillid fremfor mistro!
 • der er ordentlige forhold for de ældre i Skive kommune. Herunder ordentlig rengøring og hjemmehjælp. Hjemmehjælpen skal gives efter behov, som løbende vurderes i et samarbejde mellem brugerne og hjemmehjæl­pen.
 • der tages udgangspunkt i den enkelte ældres ressourcer, behov og personlighed.
 • der er et godt samarbejde med de pårørende med udgangspunkt i den ældres behov og byggende på gensidig tillid og respekt.
 • dag- og aktivitetscentrene udgør et omdrejningspunkt af høj kvalitet for et aktivt ældreliv.
 • de ældre får hjælp i tide til de daglige praktiske opgaver, de ikke mere kan udføre selv.
 • de ansatte har indflydelse på deres arbejdsdag og selv kan tilrettelægge plejen for de ældre med udgangspunkt i den ældres behov.
 • personalet får den nødvendige efteruddannelse, så de kan efterkomme borgernes nuværende og kommende behov, da de ældre borgeres behov ændres løbende.
 • velfærdsteknologi tages i brug og anvendes der, hvor det kan fremme medarbejderens arbejdsvilkår og mindske nedslidning.
 • samarbejdet mellem sygehusene i regionen og kommunens ældrepleje skal styrkes, så unødige indlæggelser kan undgås, og overgangen til kommunal genoptræning opleves problemfrit.

Desuden er det vigtigt, at vi har den fornødne, kvalificerede arbejdskraft på ældreområdet. Derfor vil jeg arbejde for, at alle stillinger på ældreområdet bliver opslået som fuldtidsstillinger, således at alle, som har interesse for at arbejde inden for området,

vil kunne leve af det. Skulle en medarbejder være interesseret i deltid, så skal hun/han altid have mulighed for at for at forhandle sig ned i tid med sin arbejdsgiver.