Teknik og miljøområdet i Skive Kommune

 Nedenstående er de områder på Teknik- og Miljøområdet, som jeg mener, at der primært skal arbejdes med de kommende 4 år.

Byudvikling, boligområder og BIG BLUE: 

Byudviklingen af Skive by og infrastrukturen i kommunen er vigtig, hvis vi skal gøre den attraktiv for virksomheder og borgere at flytte til. Vi skal have skabt nye attraktive boligområder, bakke op om borgerinitiativer og borgerinddragelse og sørge for en forskønnelse af hele kommunen.

 Jeg vil derfor arbejde for, at: 

 • skabe nye spændende boligområder, som kan tiltrække nye borgere.
 • der fortsat arbejdes med at anlægge flere grønne områder.
 • visionerne om BIG BLUE Skive 2040, udarbejdet af den berømte arkitekt Bjarke Ingels Group (BIG) fortsætter med at blive omsat til handling. I denne forbindelse at vi realiserer boliger og de mange andre tiltag, der skaber liv i og omkring åen.
 • vi fortsat viser initiativ ved at udføre alle nødvendige tiltag og investeringer, så vi viser mulige interne og eksterne investorer, at Skive kommune vil have vækst og udvikling i dette område.
 • vi på sigt udvikler slagterigrunden, og at den bruges til boligområde og evt. bygningen af et moderne pleje- og ældrecenter med servicefaciliteter i tæt sammenhæng med boliger til flere generationer.
 • bakke op om de initiativer, som lokale engagerede borgere tager i forbindelse med udviklingen af deres lokalområde. F.eks. har lokale kræfter gang i udviklingen af Dalgas, Brårup og en del andre steder i Skive Kommune, og det er vigtigt, at man fra kommunal side bakker op om f.eks. trafiksikkerhed, byforskønnelse og kulturelle tiltag.
 • fjerne endnu flere faldefærdige boliger i kommunen.
 • værne om kommunens sidste bevaringsværdige bygninger.
 • Skive by i samspil med kommunens større byer i oplandet og de lokale landsbyer står for en dynamisk udvikling af kommunen.
 • Skive by skal være et attraktivt sted at bo, færdes og handle for kommunens og byens borgere, og tiltrække gæster, turister og borgere fra byerne i de nærliggende kommuner. Der skal fortsat ske en forskønnelse og vedligeholdelse af byens torve, pladser, facader og udsmykninger, og der skal være ordentlige parkeringsmuligheder.
 • vi fortsat har et byudviklingsudvalg, der er en socialdemokratisk opfindelse, der har været med til at sætte mere skub i udviklingen af byen.
 • undersøge muligheden for at sikre nærdemokratiet ved, at der decentralt rundt i kommunen oprettes lokalråd, der i et tæt samarbejde med Skive byråd kan sikre en decentral og en ligelig udvikling af hele kommunen. Lokalrådene skal høres i alle forhold, der vedrører lokalområdet.

Miljø, energi og grønne arbejdspladser:

 Skive Kommune kom allerede i 1977 på det energipolitiske landkort, da der blev opført ni lavenergihuse i Solhaven i Dalgas. I 2008 blev man Danmarks første energikommune, og politisk er der sat et mål om, at man er CO2 neutral i 2029.

Ved at have fortsat fokus på dette område, vil vi kunne få nye arbejdspladser til kommunen, og den branding gevinst, det giver at være en foregangskommune på energiområdet, vil give et positiv afkast på andre områder som f.eks. bosætning.  Derfor finder jeg arbejdet med dette meget vigtigt, og jeg vil arbejde for, at vi fortsat er en forgangskommune på dette område. Jeg vil derfor arbejde for, at: 

 • der fortsat bakkes 100% op omkring vores store energiprojekt og erhvervssatsning, GreenLab ved Kåstrup, som har potentialet til at udvikle mange grønne arbejdspladser. Der er allerede kommet de første private investeringer for et trecifret millionbeløb, så det tegner til at blive en kæmpe succes.
 • Skive Kommune bliver en CO2 neutral foregangskommune, hvilket skal ske ved opsætning af solceller, solfangere, vindmøller og ved at anvende møg til produktion af gas.
 • Skive Kommune fortsat går foran i udnyttelsen af alternative energiformer.
 • vi fortsat nedbringer mængden af vindmøller i Salling ved, at mange af de små vindmøller erstattes af større.
 • vi udnytter de gode vindforhold vi har i kommunen, men at opsætningen af fremtidige vindmøller skal ske med omtanke.
 • lokale samfundsinteresser så vidt muligt inddrages i forbindelse med omlægningen til større vindmøller. Der skal vises større hensyn til kommunens borgere end til de firmaer, som af profitable årsager vil opstille vindmøller i Skive Kommune.
 • at ansatte i kommunen tilbydes opkvalificering for at højne de højteknologiske beskæftigelsesmuligheder i Skive Kommune.
 • at Skive Kommune øger samarbejdet med forskellige fagskoler for at skabe uddannelser, der specifikt løser kravet til opkvalificering. Der skal skabes uddannelsespladser, og disse uddannelser skal ligge i Skive Kommunes uddannelsesmiljø.
 • At vi fortsætter det tætte samarbejde med universiteterne.

 Natur og miljø:

Vi har en unik natur i Skive Kommune. Kysten Salling rundt, Krabbesholm Skov, Skive Plantage, Ådalen igennem Skive, Fur, Glyngøre, Naturpark Flyndersø og jeg kan blive ved. Vi skal passe på denne natur, vores drikkevand og badevandet i hele Skive Kommune. Derfor vil jeg arbejde for, at

 • vi værner om kommunens flotte natur. Skive Kommune skal i fællesskab med borgere og virksomheder arbejde for, at vores naturværdier skånes, når der planlægges og etableres erhverv og bosætning.
 • der langs Sallings kyster etableres et sammenhængende, rekreativt stinet, som kan åbne op for oplevelser i Sallings enestående, kystnære natur.
 • hele Ådalen åbnes som et sammenhængende naturområde med stisystemer fra Herningvej til Skive havn, med fiskepladser ved åen og får på de afgræssede engdrag, til glæde og trivsel for mennesker, planter og dyr. Det hænger rigtig godt sammen med udviklingen af dele af Big Blue.
 • der fortsat arbejdes på at forbedre rensningen af vort spildevand, så der kan hejses blåt flag ved alle fjordens strande.
 • vi værner om Skive/Karup Å, fjorden og kommunens mangeartede landskaber, og at vi bevarer og beskytter disse naturværdier samtidig med, at de gøres mere tilgængelige.
 • søer, engdrag, vandløb, moser og andre særligt beskyttelseskrævende naturområder får en særlig høj status og beskyttes bedst muligt. 

Trafik:

 Et af de mest diskuterede emner i Skive, når vi ser bort fra det danske vejr, er asfalt, vejene og cykelstiernes tilstand. Jeg mener også, at dette er et meget vigtigt område, sammen med flere andre ting inden for det trafikale område. Derfor vil jeg arbejde for, at 

 • Skive Kommune får analyseret hele vejområdet, så vi ved, hvad der skal bruges af økonomiske midler for at en ordentlig vedligeholdelse kan gennemføres og fastholdes.
 • alle hullede veje i Skive Kommune bliver historie.
 • den tunge trafik i byer og boligområder begrænses mest muligt, og at der tages hensyn til kommunens handlende og borgere.
 • der fortsat sker en forskønnelse af indfaldsvejene til Skive by.
 • der fortsat er politisk fokus på udvidelsen af Rute 34. Selvom vi fik omfartsvejen ved Haderup, mangler vi stadig en 2+1 vej på resten af vejen fra Skive til Haderup og fra Haderup til Herning. Det er også hårdt tiltrængt, at der sker en opgradering af Rute A26 med en 2+1 vej fra Viborg til Hanstholm. 

Cykelsti og stisystemer: 

Det er sundt at cykle, og for nogle er det den måde, man kommer til og fra skole eller arbejde på. Samtidig har det stor betydning for miljøet, hvis vi får nedbragt CO2 udslippet fra bilerne. Derfor vil jeg arbejde for, at 

 • etableringen af nye cykelstier i Skive Kommune får en høj prioritet.
 • prioritere de strækninger, der bruges af skolebørn, og dernæst hvor trafikken er farligst, når der etableres nye fortove og cykelstier. Alle skolevej skal på sigt sikres med ordentlige cykelstier.
 • der sker en ordentlig vedligeholdelse af de cykelstier vi har i kommunen.
 • der rundt i kommunen etableres cykelstier, som er med til at binde lokalområderne bedre sammen.
 • åbne hele Ådalen som et sammenhængende naturområde med stisystemer fra Herningvej til Skive Havn. Bl.a. skal der sørges for, at der afsættes midler til at færdiggøre etableringen af en gennemgående stiforbindelse fra Dalgas i den sydlige bydel, over Thorsvej i Brårup, gennem engarealet til Viborgvej, hvor der etableres en tunnel under banen, så stien forbindes med gangbroen, som forbinder Viborgvej med havnen. Dette vil give et løft til den sydlige del af kommunen og en sammenbinding mellem Ådalen og Skive Havn.

Kollektiv trafik:

Flere borgere i Skive Kommune er afhængige af en velfungerende kollektiv trafik. Derfor vil jeg arbejde for, at 

 • borgerne i Skive Kommune sikres en velfungerende kollektiv trafik. Det gælder især i områderne uden for Skive by, hvor vi er afhængige af en velfungerende kollektiv trafik, hvis vi ønsker at sikre bosætningen i disse områder.
 • der er ordentlige transportmuligheder mellem Skive by og kommunens landsbyer bl.a. til gavn for pensionister og studerende.