Dalgas lokalområde

Dalgasområdet – det er der sket i de sidste perioder, og det vil jeg arbejde for i den kommende periode:

 

Der er de sidste par valgperioder sket en rigtig god udvikling med Dalgasområdet, en udvikling det er vigtigt at holde fast i:

 • Der er sket en omfattende renovering af Egerisvej, med etablering af svingbaner, busstoppesteder og nye fortove.
 • Der er etableret fortove og cykelstier langs Bilstrupvej på strækningen fra Egerisvej til Dalgas Allé, og cykelstierne i begge sider af Dalgas Alle fra Bilstrupvej til omfartsvejen fik nyt asfalt i 2018
 • I 2020 fik Dalgas Allé ny asfalt fra Skyttevej til omfartsvejen.
 • Der er kommet fartdæmpende foranstaltninger i flere kryds på Dalgas Alle.
 • Der er sket udskiftningen af træer på alléen.
 • Fortovet langs Dalgas Allé er blevet renoveret.
 • Stien mellem Ahornvænget og Bøgevænget er blevet renoveret.
 • Der er etableret hastighedsdæmpning på Hasselvænget.
 • Der er etableret skiltning fra stisystemet i ådalen ind mod vængerne.
 • Der er sket udtynding af bevoksninger langs Skive Å, bag vængerne.
 • Der er etableret en anløbsbro for kanoer ved Skive Å.
 • Der er kommet et nyt madpakkehus for enden af Dalgas Alle.
 • Der er kommet en sti fra Bilstrupparken og et stykke op mod krydset af Dalgas Allé/Bilstrupvej.
 • Der arbejdes lige nu med et projekt omkring blokkene på Dalgas Allé, hvor bl.a. en af de gamle koldkrigsbunkere skal gøres til et mødested.

 

Denne flotte udvikling i området skyldes alene borgere, boligforening og en aktiv styregruppe i lokalområdet og ikke valgte politikere. Men jeg vil i Skive Byråd fortsat støtte op om en fortsat udvikling af Dalgasområdet og fortsat kæmpe for, at der afsættes de nødvendige midler på budgettet, så vi kan få igangsat endnu flere af de mange idéer, som beboerne herude kom frem med under ”Et løft til Dalgas” for nogle år siden. Tiltagene de sidste 8 år løber op i udgifter på ca. 8-9 millioner kr., og de kommer ikke uden, at der sidder folk i byrådet, som brænder for deres lokalområde.

 

Her er, hvad der skal være fokus på i den kommende valgperiode:

 

 • Dalgas er et af de få områder i kommunen, hvor der i flere år har været et voksende antal børn i den skolesøgende alder. Derfor SKAL der selvfølgelig de næste mange år være et skoletilbud i Dalgas.
 • Der skal udvikles nye boligområder i Dalgas/Bilstrup, således at vi får mulighed for at få nye børnefamilier til området. Det har stor betydning for vores skole og daginstitutioner, og for at Dalgas fortsat kan opleve en stigning i børnetallet.
 • Der skal ske en udskiftning af flisebelægningen på alle vængerne, og stierne imellem dem, da belægningen efterhånden er helt ødelagt mange steder.
 • Der skal etableres fartdæmpende foranstaltning i krydset ved Skyttevej og Dalgas Alle og på de vænger, hvor beboerne ønsker det.
 • Der skal ske en udskiftning af de høje lamper på Dalgas Allé med lave lamper, som dem der er opsat på vængerne. De skal opstilles i begge sider af alléen, hvilket vil give den et mere hyggeligt præg.
 • Der skal sikres ordentlig tilgængelighed for alle ned til åen.
 • Der skal etableres en bro over Koholm å ved dens udmunding i Karup å, så der skabes en sammenhæng mellem stiforløbene i ådalen.
 • Glattrup-projektet skal hjælpes i mål, så man via trafiksikker vej kan følge rekreative stier i den smukke natur gennem Ådalen, Dalgas og Glattrup ned til Skive Havn og byens strandområde.
 • Der skal opsættes borde og bænke flere steder langs åen og etableres endnu flere affaldsspande på stierne i ådalen.
 • Etablering af ”Den lysende sti” med solcellelamper på en del af den gamle jernbane mellem Sdr. Boulevard og Herningvej. Dette vil være med til at give tryghed for brugerne af stien.
 • Ungdomsboligerne på Arvikavej skal renoveres så de bliver større og mere tidssvarende.

 

Hvad der skal prioriteres af nye tiltag i området, skal selvfølgelig fortsat ske i dialog med områdets borgere.